Petice občanů z Novosad

V jak těžkých podmínkách se octli občané bydlící na ulici Novosady (u sportovní haly a bazénu) po tom co nechalo město odstranit značku zákazu stání na straně u jejich domů popsali ve své petici. Tito občané jsou už léta postihováni nepřízni městské samosprávy. Nutno vzpomenout dlouhodobou stavební uzávěru, která znemožňovala potřebné opravy a ve svých důsledcích vedla i ke značnému snížení hodnoty nemovitostí. Dále záměr provést průtah touto ulicí k bývalým jatkám a v neposlední řadě nadměrné zhoršení podmínek v době konání akcí ve sportovním areálu, kdy zplodiny motor. vozidel a provozovaná topení autobusů vnikají přímo do nízko posazených oken staré zástavby. Již v minulosti na tento ožehavý problém několikrát poukazoval člen zastupitelstva a žádal, aby byly vytvořeny podmínky jak pro návštěvníky sportovní haly, tak snesitelnější stav pro občany zde bydlící. Značka zákazu stání, která zde z podnětu občanů byla umístěna již před dvaceti léty se nerespektovala a stav se s přibývajícími vozidly stále zhoršoval. Na dotaz novináře, proč místostarosta p.Týle, řídící městskou policii nezasáhnul, když procházel při návštěvě sportovního utkání okolo vozidel stojících v zákazu, dostal odpověď, že se toto dlouhodobě tolerovalo. K tomu možno dodat, že se tak stalo po jedné televizní besedě, kde bylo dáno panem místostarostou na dotaz jednoho diváka ujištění, že jsou přijatá opatření, aby se stav neopakoval. Patrně, aby byly stížnosti občanů zažehnány, nechala se značka zákazu stání odstranit.

Z tohoto důvodu byla sepsána petice, nebo také stížnost, aby byla značka opět navrácena. Na dotaz občana zúčastnivšího se městského zastupitelstva, proč město tuto značku odstranilo, vedoucí odboru obecního podnikání p.Rivec odpověděl, že to nebylo město, ale policie, která má toto v kompetenci. Znovu bylo reagováno, že tak bylo učiněno ale asi na žádost města. Odpověď zněla, že nikoliv. I ve svém vyjádření pro tisk uvádí pan místostarosta, že značku odstranil dopravní odbor okr.úřadu na doporučení policie, a že se nic měnit nebude.

Na dalším jednání městského zastupitelstva byly předneseny důkazy, kdo vlastně onu předmětnou značku nechal odstranit :

"Tímto Vás žádáme o vyjádření ke zrušení značky B 29 (tedy zákazu stání) na ulici Novosady. Na této ulici jsou domy v osobním vlastnictví a výše uvedená dopr.značka znemožňuje majitelům stání u svých domů. K této žádosti přikládáme dokumentaci.
odesílatel : Městský úřad, podepsán ved.odboru obec.podnikání J.Rivec"


Asi nebylo předpokládáno, že bude možno předložit tento nezvratný důkaz o tom kdo ve skutečnosti žádal zrušení předmětné značky. Ale zamlčováním faktů a falešnými informacemi dochází k manipulováni nejen veřejnosti, ale také k ovlivňování zastupitelů při rozhodování.

Jaké bylo rozhořčení občanů, vlastníků nemovitostí, na které se ved.odboru odvolává si lze asi představit, když většina z nich žádala pravý opak. Bylo využito, nebo asi lépe zneužito požadavku jednoho občana o ukončení zákazu stání před jeho domem, který bydlí na konci ulice, což ostatním občanům nijak nevadí. Odvolání se na doporučeni policie, která ve skutečnosti vydala souhlas na onu prokázanou žádost města se zdá být občanům taky jen zastíráním faktů. Vždyť tato policie upozorňuje právě na to, že stání po obou stranách ulice je porušením zákona č.361/2000.


Na fotografii bývalý funkcionář SSM a KSČ, dnes funkcionář basketbalového klubu Dvořák


Mnozí zajisté postesknou při pohledu na dnešní zdevastované městské koupaliště


Doslovné znění opakované stížnosti občanů

Zamítnutí požadavku vyjít občanům vstříc